چنانچه بخواهیم واقع در میان باشیم؛ بزرگ شدن سینه مردان مشکلات متفاوتی را برایشان ایجاد میکند. اولی عوارضی که این بیماری برای آقایان به یار داراست کمتر مرحله اعتماد به نفس و مشکلات و فشار خل وچل که به جهت شخص به همراه دارد. 1. اولین روش به کارگیری از داروهایی نظیر بروموکریپتین است. پس از او‌لین ویزیت آن‌گاه از جراحی ، پانسمان برداشته شده و روی برش ها ، چسب زده می شود. نوک سینه نیز برداشته شده و در جای صحیح خویش روی سینه قرار میگیرد و در واقع به نوعی آن را لینک و پیوند میزنند. این خلل ممکن است بر روی یک یا این که هر دو سینه ژنیکوماستی یعنی اثر بگذارد. اصلی وجود اینکه تمامی عوامل ذکر شده در بالا تمامی باعث ارتقاء بافت سینه و ساخت عارضه ژنیکوماستی می شوند، اما پیدا کردن عاملاصلی تولید این عارضه از اهمیت ژنیکوماستی فعالیت جراحی بسزایی برخوردار است. در این شیوه جراح برشی نخ نما در اطراف هاله نوک سینه ساخت می کند و سپس مبادرت به انقطاع نمودن هاله می‌نماید تا به محل نو منتقل کند. وقتی که تراز استروژن مردان بیش از حد بالا باشد و یا این که اساسی تراز تستوسترون در تعادل نباشد، سبب ایجاد ژنیکوماستی میشود. در واقع در این بیماری تعادل هورمون ها بهم خورده و مقدار استروژن ارتقا و تستوسترون کاهش می یابد. در به عبارتی زمان، تشکیل هورمون مردانه در بیضه کمتر می یابد. علت آن نیز همین می باشد که سلول ها علاقه دارا‌هستند که اصلی یکدیگر رابطه و یا همان کانکشن داشته باشند. این تغییر مقدار ترشح منجر پیدایش تغییرات متنوعی در فرد میشود. پستان بزرگ شده در مردان، شکل مردانه بدن را از آن‌ها گرفته و سبب ساز بیقراری روانی میشود. ژنیکوماستی در بازه بلوغ معمولاً اهمیت گذر از همین مدت زمان و پایدارتر شدن مرحله هورمون بدن پسران برطرف میشود. شایعترین برهان بزرگشدن سینه مردان، تجمع بافتهای چربی در این نواحی است. 2. شیوه دوم جراحی سینه میباشد که خویش دو روش دارد. • پزشک خویش را در جریان داروهای مصرفی خود بگذارید.

ایندکسر