قطعات مجازی زمین در پلتفرمهای متاورس به شکل توکن غیر قابل تعویض (NFT) عمل کرده و امکان مالکیت زمین را به جهت خرید کننده آن فراهم فروش زمین صنعتی در گیلان فروش زمین در ماسال گیلان میکنند. استدلال این امر این است که معمولا معاملات مذکور، به شتاب انجام نمیشوند و طی فرآیندهای آن مدت دوران زیادی میطلبد. ماده۷: انتقال قطعی میدان و اعیان مشروط به تسویهحساب کامل صاحب و مالک مسکنمهر می باشد و شرکت عمران بایستی حداکثر پیاله مدت ۶ماه سند به اسم متقاضی صادر و تا بازپرداخت تام تسهیلات بانکی، مدرک را در رهن خزانه دلیل قرار دهد. در گوشهی بالا سمت راست کلیک کنید. اکنون با کلیک روی “Start Browsing” وارد کاغذ خرید کردن ملک و دیگر آیتمها در متاورس بازی دسنترالند میشوید. درصورتیکه زمینی را از یک بازی NFT خریداری کردهاید، به احتمال فراوان از همین طرح، مزایای داخل بازی را دریافت خواهید کرد. پس از خرید کردن زمین، متاورس طبق معمول یک تور مجازی سهبعدی را به جهت مشاهده به صاحب و بازدیدکنندگان ارائه میدهد. درصورتیکه قصد خرید کردن زمین در متاورس را دارید مسلما به یاد داشته باشید که همیشه آن را از یک پروژه اعتبار فروش زمین، یا این که به طور امن در بازارهای ثانویه و از شیوه یک صرافی قابل اعتماد NFT، خریداری کنید. پروژهی انتخابی شما باید اصلی هدف شما مطابقت داشته باشد که در ادامهی مقاله و در بخش نکات به آن خوا هیم پرداخت. اهمیت این حال، ممکن میباشد اکثری از معاملهگران، از نکته ها حقوقی معامله زمین به قدر کافی مطلع نباشند و به این دلیل، مشغول مشکلات حقوقی ناشی از خرید کردن و فروش زمین شوند. چنانچه زمین ازدحام به اندازه داشته باشد، طبق معمول مناسب برای میزبانی رویدادها، کنفرانسها و حتی اجارهی فضای تبلیغاتی هستند. مانند هر سرمایهگذاری، قبل از ریسک کردن، بی تردید مطمئن گردید که به اندازهی به اندازه تحقیقات اضطراری را انجام دادهاید. ضمنا قبل از هر چیزی مطمئن شوید که پروژهی دارای ربط اهمیت زمین را تماماً ادراک کردهاید و ریسک مالی آن را در لحاظ گرفتهاید. حیاتی همین حال، بها بعضا از این زمینهای مجازی آنقدر بالاست که حساس آن میتوانید در دنیای واقعی، یک زمین واقعی خریداری کنید. NFT زمین یک قطعه فضای دیجیتال قابل خرید کردن در یک پروژه متاورس است. در این نوشته میخواهیم نحوهی خرید کردن یک قطعه زمین در متاورس را به شما مخاطبان دیجیکالا مگ تدریس دهیم. بدین ترتیب در تمام به جهت تعامل در دنیاهای متاورس، به یک والت رمز ارزی نیاز دارید.

ایندکسر