دریچه رشته کویل چوبی یکی از مناسب ترین دریچه ها برای استعمال در دیوارها و کف زمین می باشد که تناسب زیاد بالایی را در نمای داخلی ساختمان های مسکونی دارد. دستگاه هایی که نیاز به برگشت هوا از بدنه درِ روزنه دسترسی رشته کویل را دارند به جهت هارمونیِ عمده حیاتی روزنه هوای خطی، از دریچه دسترسی رشته کویل خطی بکار میرود. درصورتیکه جای پیچ ها بر بر روی نمای فریم دریچه دسترسی رشته کویل زده شود به آن دریچه دسترسی فن کویل، روزنه دسترسی فن کویل ِ پیچ ازرو گفته میگردد،اگر هم همین جای پیچ ها در داخل ساختار کادر روزنه دسترسی حرفه کویل زده شود به آن دریچه دسترسی حرفه کویل، دریچه دسترسی فن کویل ِ پیچ پنهان گفته میگردد. بعدها فریم دریچه ذیل فن کویل یک سانتیمتر کوچکتر از کلاف پایه ساخته می شود . پس از این‌که تمامی مراحلِ طراحی،یرش و مونتاژِ تمام اجزای روزنه دسترسی رشته کویل به نقطه نهایی رسید،برای نگهداری دریچه دسترسی حرفه کویل در برابر آسیب های بیرونی از گزاره ضربه،خراش، خورندگی و… حساس توجه به شیاردار بودنِ درب همین دریچه دسترسی حرفه کویل بایستی در آغاز بهایجاد شیارهای گریلی بر روی درب دریچه دسترسی رشته کویل اقدام کرد.این شیارها در عرض های ۹ تا ۱۸ سانت در آکس یا حاشیه های طولی و یا این که عرضیِ درب دریچه دسترسی رشته کویل ساخت میشود.با توجه به مقدار هوای برگشتی که دستگاه فن کویل نیاز دارد محل و میزان این شیارها میتواند متغیر باشد. برای ساخت دریچه دسترسی رشته کویل شیاردارآلومینیومی وزنهای در آغاز می بایست فریم روزنه دسترسی فن کویل طراحی و ساخته شود.ابعاد فریم بر مبنا کلاف زیرکارِ روزنه دسترسی رشته کویل استحصال میشود.برای سایزینگ کلاف فریمِ روزنه دسترسی فن کویل بایستی ابعادِ تودرتوی کلاف را به رخ صفرتاصفرِ طولی و عرضیِ استخراج کرد و مطایق این ابعاد حساس کسر یک سانت از هر بُعد برای کارخانه جهت ایجاد کادر روزنه دسترسی فن کویل ارسال میشود.برای ساخت فریم دریچه دسترسی حرفه کویل نخست اضلاع طولی و عرضیِ قاب به صورت گوشه های ۴۵ جايگاه درآمده و به وسیلهی کُرنرهای فلزی به هم متصل و یک چهارچوبهی آلومینیومی از پروفیل بنام فریم دریچه دسترسی فن کویل حاصل میشود.از خواص این دریچه دسترسی حرفه کویل داشتنِ حالتِ سه پَری و نشیمن گاه به جهت جانمایی درب روزنه دسترسی حرفه کویل بر روی آن است. پس از انتخاب بعدها و میزان بادخورِ اضلاع ِ کادر روزنه دسترسی حرفه کویل بایستی تمام سرهای همین اضلاع دا به رخ ۴۵ درجه گوشه بُری کرد تا هنگام مونتاژِ قاب هر یک از گوشه ها دقیقا زاویه ۹۰ درجه به خویش بگیرد و عمل به شکل تمام گونیا حاصل شود.پس از گوشه زنی، مرحلهی به همچسبانیِ اضلاع کادر روزنه دسترسی فن کویل می رسد.این عملیات به وسیلهی کُرنرهای فلزی که به رخ پِرِسی سبب مونتاژ فریم روزنه دسترسی حرفه کویل می شود شکل می پذیرد.با به کار گیری از همین کرنرها دیگر نیازی به انجام جوشِ ویژهی دیگری نمی باشد و کادر دریچه دسترسی فن کویل حیاتی پِرِس همین کرنرها ساختار آخری را به خود میگیرد. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط حساس کجا و روش به کار گیری از خرید دریچه رشته کویل دارید، می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر