در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد، واجب میباشد به همپا نسخه های مقاله صورتجلسه ای حساس امضاء کلیه نویسندگان اصلی ذکر نقش هر یک از نویسندگان و اعلام رضایت از ترتیب اسامی متن شده افراد، ارسال گردد. در رخ عدم به کارگیری از حمایت مالی هم به روشنی ذکر گردد. در شکل حمایت مالی توسط یک سازمان خاص در انتهای برگه عنوان ذکر شود. مقاله: نام و اسم خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، تیتر تمام مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره و زمان مجله، شماره صفحه. عنوان فصل. In : اسم خانوادگی و حرف نخستین نام ویراستار کتاب. In : نام خانوادگی و حرف اول اسم ویراستاران. نام نویسندگان هر مقاله تا ۶ نام به شیوه امر مذکور متن می شود. به طور کلی ، این گزینه مشابه ترتیب ارائه شده در بخش روش ها خواهد بود. ۴-۴ سرانجام گیری: باید به وضوح بیان گر نتیجه گیری اصلی گزارش گزینه و ارائه یک تفسیر واضح از اصلی و رابطه آنها، امکان تعمیم پذیری نتیجه های بدست آمده، راهنمایی به جهت ادامه تحقیق خود یا این که دیگران و در مجموع ارایه آنچه که از همین تحقیق به علم طولانی تر شده دانلود نوشته خودشناسی است. در صورتی که هر جدولی و یا دادههای موجود در آن قبلا منتشر شده است، پانویس به جهت آن جدول باید مشخصات کامل به منبع اصلی آن را ارائه کند. مرجع حیاتی و جواز می بایست در توضیحات جدول قرار داده شود و همینطور نسبت دادن به آن در لیست رفرنسها قرار گیرد. منابع به ترتیب به کار گیری در نوشته شمارهگذاری و مشخصات آنان مطابق مثالهای ارائه شده از شماره یک درون پرانتز شمارهگذاری شوند. منابع مطابق حیاتی دستورالعمل Vancouver نگاشته شوند. مقاله باید حیاتی ۱۰ سوال چهار مورد ای اصلی پاسخ بمنظور بررسی فراگیران باشد. استنادها ترجیحاً مربوط به ۱۰ سال آخر باشد. نویسندگان بایستی کلیه وابستگیهایی که ممکن هست به تیتر احتمال تولید تعارض منافع ( (Conflict of Interest در نظر گرفته شود را واضح دانلود مقاله لینک سازند. برای تایپ کردن تیتر مقاله فارسی از عنوان گزیده انگلیسی به عبارتی مقاله در مجله ای که چاپ شده استعمال گردد .

ایندکسر