در فصلهای ۳ و ۴ همین ایده مورد تحلیل قرار گرفت که میتوان مسائل را از طرز جستجو در یک فضای حالت حل کرد. در فصل چهارم درس هوش مصنوعی ، الگوریتمهای کاوش به جهت مسائلی بالاتر از شرایط سنتی پیدا نمودن کوتاهترین مسیر به یک هدف در یک گوشه و کنار مشاهدهپذیر، قطعی و گسسته مورد بررسی قرار میگیرند. به این ترتیب، خلاصهای از فصل سوم درس هوش تصنعی در همین بخش شرح داده شد. در ادامه فصل دوم درس هوش مصنوعی ، چهار گونه برنامه عامل سادهای توضیح داده شدهاند که تقریباً اصول اساسی همه سیستمهای هوشمند را در بر میگیرند. در ادامه فصل دوم درس هوش مصنوعی ، چگونگی تبدیل تمام همین عاملها به عاملهای یاد گیرنده شرح دیتا شده است. حافظه داخلی به این عاملها قابلیت میدهد تا قسمتی از تاریخچه مسیریابی خود را ذخیره کنند و آنگاه حتی زمانی کلیه آنچه باید بدانند به طور مستقیم قابل بازدید نیست، از آن تاریخچه نیمه انتزاعی به جهت کمک به فهم چیزهایی راجع به گوشه و کنار فعلی خویش به کار گیری کنند. به عنوان مثال، در جهان ساده جاروبرقی، تصمیمگیری برهان فقط مبتنی بر موقعیت فعلی و آلوده بودن یا نبودن آن شرایط انجام میشود. البته، بهترین عمل همین هست که حدود 1000 واژه را در نظر بگیرید، زیرا می توانید در 1000 کلمه، فارغ از این که در نقد و تحلیل خود اغراق کرده و یا مطالعه آن، برای خواننده خسته کننده باشد، نقد کتابی معقول و مطلوب کتاب دانشگاهی ظرف داشته باشید. به جهت اینکه وقت خویش را بیهوده در نقد کتابی نامناسب تلف نکنید، بهتر است مکتوب هایی که بوسیله مشاور؛ همسر یا این که دوست شما نوشته شده را مرور و بررسی نکنید! به گونهای که این عاملهای یادگیرنده بتوانند کارایی اجزا خود را بهبود دهند و اعمال بهتری را تولید کنند. این عاملها، اعمال را بر شالوده ادراک فعلی انتخاب می نمایند و باقی تاریخچه ادراک را نادیده میگیرند. تابع «INTERPRET-INPUT» تعریف انتزاعی حالت فعلی را از ادراک ساخت میکند. استدلال واکنشی مبتنی بر مدل، اهمیت یافتن قانونی کار مینماید که وضعیت آن حیاتی شرایط فعلی همخوانی داشته باشد. 3.کتاب را دارای در حیث گرفتن هدف ها آن قضاوت نمایید نه اهداف خودتان. باید در نظر داشت که توصیف «قوانین» و «همخوانی داشتن» تماما انتزاعی می باشد و پیادهسازی عملی می تواند به آسانی و به وسیله مجموعهای از گیتهای منطقی سازنده یک مدار بولی انجام شود. این اما درزمانی که از پیش عنوان کتاب شما معلوم باشد، صرفا اهمیت یک جستجوی ساده، میسر بوده و بهصورت مستقیم به کاغذ خرید کردن اینترنتی مکتوب دانشگاهی موردنظر خود، کتابفروشی جهاد دانشگاهی مشهد منتقل خواهید شد.

ایندکسر