می توانید حساس مشاوره اهمیت کارشناسان رشته ای در انتخاب یک پلنیوم باکس مطلوب صحیح کار کنید. برای مشاوره و دانایی از ارزش اشکال باکس توزیع هوا اهمیت کارشناسان کمپانی صنعتی رحمتی تماس حاصل کنید. باکس پلنیوم را می توانید متناسب حیاتی نیاز خود در گوشه و کنار آیتم حیث در محصول های متفاوتی نظیر گالوانیزه و یا این که آلومینیومی تهیه و تنظیم کنید. پلنیوم باکس حیاتی اعتنا به نیاز محیط در دو دسته گالوانیزه و یا این که آلومینیومی تنظیم می شود. اصلی اعتنا به توضیحاتی که در متن دیتا شد پلنیوم اصلی کس ها به جهت هوادهی یکنواخت و انتقال هوا و تعدیل فشار خروجی اهمیت طراحی منحصربه‌فرد به شخص ساخت می شود. ابعاد دهانه پلنیوم باکس ها اصلی اعتنا به بعد ها پشت دریچه اسلوت انتخاب می شوند . به جهت انتقال هوا به روزنه هایی اهمیت ارتفاع بلند از باکس توزیع هوا استفاده می شود. در طراحی پلنیوم باکس از ورق 5 دهم میلی متر حیاتی محصول گالوانیزه به کار گیری می شود. باکس های انتقال هوا از محصول استیل و گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شوند و دارای ضخامت مختلف هستند. همانطور که گفتیم ارتفاع پلنیوم ها می تواند متفاوت باشد به این ترتیب تعداد روزنه های محل ورود هوا هم متناسب اساسی ارتفاع باکس پلنیوم تعبیه می شوند. در ادامه این مطلب اهمیت طراحی پلنیوم باکس و مزایای به کارگیری از آن آشنا خواهیم شد. همانطور که در ظاهر پلنیوم باکس ها مشخص می باشد یک جعبه در تولید آنها تعبیه شده می باشد که از آن به مراد تجمع هوا استعمال می شود. باکس ها همگی سفارشی میباشند و ابعادشان به نسبت ارتفاع و عرض محل مورد لحاظ متفاوتند. همانطور که گفته شد، پلنیوم باکس در بعدها متنوعی از ورق گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شود از این رو ارزش آن به بعدها و فرآورده ورق بستگی دارد. در اینجا اکثر به تحلیل وب وبسایت پلنیوم باکس شاهرخی.

ایندکسر