در همین پژوهش به تحلیل تأثیر ساختار و ادغام هیئتمدیره بر مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداخته شده میباشد و هدف از این تحقیق شناسایی عامل ها مؤثر بر میزان رعایت مسئولیتپذیری اجتماعی به تیتر یک فاکتور مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاران میباشد در همین زمینه تعداد 109 کمپانی برای عصر وقتی 1387 تا 1390 مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج حاکی از آن می باشد که در میان مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها حساس نسبت اعضای مکلف هیئتمدیره و تمرکز مالکیت رابطه معنیداری وجود دارد و متغیر تمرکز مالکیت بیشترین تأثیر را نسبت به سایر متغیرها بر بر روی مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها میگذارد همینطور مطابق اهمیت نتیجه های بدست آمده مشخص شوید بین نقش دوگانه مدیریت هیئتمدیره نسبت تغییرات هیئتمدیره و گونه مالکیت حساس مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین کتابخانه مجهز به دستگاه های اختصاصی تبدیل میکروفیلم به نسخة کاغذی، رایانه، دستگاه های استریل نمودن و نگهداری از نسخه های خطی و ویترین هایی جهت نمایش نمونه های ورژن های خطی به دیدار کنندگان و پوسترهای پهناور شده از بخش هایی از نسخه های خطی و قرآن های بدیع و بی مانند است. حجاج و زائران در خلال انتظار خود تا نقطه نهایی پروسه اجرایی و اقدامات اداری در این تالار به سر می برند. صرف حیث از این که مسجد قبا از حیث تاریخی اولی مسجد ساخته شده در تاریخ اسلام است، ولی سپس از مسجد شریف نبوی بزرگترین مسجد در مدینة النبی از حیث حجم، مساحت و فضیلت به خرید و کارگزاری دوربین مدار بسته شمار می رود. کارشناسان میراث فرهنگی اهمیت اشاره به تعدادی از مجال های سرمایه گذاری در مرکزها فرهنگی و شهری که شهرداری مدینة منوره طراحی کرده؛ از گزاره طرح درب السنه، و طرح توسعة قصر عروه ذیل لحاظ شورای عالی گردشگری و آثار باستانی تأکید کردند که اجرای آن ها به تصویب رسیده است. در طراحی همین سالن همت شده تا روح سرویس رسانی که شایستة سرویس ها حجاج، عمره گزاران و زائران است، بازتاب داده شود؛ به تیتر مثال، طراحی چادر ها مطلوب ترین طرح هندسی به جهت اجرای سقف سالن بوده است. همین دروازه متناسب اهمیت معماری اسلامی طراحی شده و حساس نشانه خیمه ها که منعکس کنندة ماهیت حج است، هماهنگی کامل دارد. این نوع از الیاف گرمای خورشید را به هنگام تابش تام آن و در مواردی که دستگاه های تهویه مطبوع و خنک کننده با تمام قدرت در درحال حاضر فعالیت هستند، به مقدار زیادی جذب می کند. خریداری این اراضی و ملک ها در درحال حاضر حاضر هزینة کمتری نسبت به خرید کردن آن در زمان آغاز پروژه بازسازی خواهد داشت. برنامة جامع توسعه، تملک اراضی اطراف مسجد شریف نبوی را در حق تقدم قرارداده است. در انتها سال 1433ق. کمیتة توسعة مدینة منوره عملیات اجرایی پروژة توسعة مسجد قبا را اهمیت میزان دارایی ا ی بالغ بر 100 میلیون ریال سعودی، به رخ کلیه جانبه شروع کرد.

ایندکسر