جذب یک مراحل فیزیکی، شیمیایی است که در آن ماده آلاینده به تیتر ماده جذب شونده از داخل مایع بر بر روی تراز یک جامد منتقل می‌گردد و سپس توسط اندرکنشهای شیمیایی یا این که فیزیکی به کربن فعال نظامی سطح جامد میچسبد. این فرمان سبب ساز به اکسیداسیون بعضا از بخش ها درون ذغال سنگ نسبت به بخش ها دیگر می شود ، به طوری که دارای ادامه احتراق ، یک حکاکی ترجیحی شکل می گیرد. این دربین منافذ منجر به تولید منافذ می شود ، که باعث می شود کربن های فعال جاذب خوب باشند. این امر منجر به گسترش یک سطح داخلی بزرگ می شود که در بعضا موردها ممکن است به 2500 متر مربع در گرم برسد. این ساختار منافذ در ذغال کربناته در طی فرآیند فعال سازی عمده گسترش یافته و تقویت می شود ، که ماده نپخته کربناتیزه را به شکلی تبدیل می کند که شامل بیشترین تعداد ممکن از منافذ تصادفی توزیع شده در میزان ها و گونه های مختلف باشد و سبب ساز تولید یک تراز گسترده و مضاعف بالا مساحت کالا میشود. همین ساختار منافذ در ذغال کربناته بیشتر گسترش یافته و کربن است. آنچه باقی می ماند به طور معمول 30-20 % از وزن اولیه است و اکثر شامل کربن و درصد کمی خاکستر غیر آلی است. در طی روند کربن شدن ، بیشتر موادسازنده غیر کربنی نظیر اکسیژن ، هیدروژن و نیتروژن دارای جزء‌جزء‌کردن پیرولیتی ماده نخستین به تیتر گونه های گازی فراروگریز از دربین می روند. به تیتر مثال، در صورتی که از زغال سنگ یا پوست نارگیل به جهت تولید کربن فعال به کارگیری شده است، فعال سازی با بخار آب انجام میشود. ولی این فیلتر هیچگاه به تنهایی در دستگاههای تصفیه هوا به کارگیری نمی‌شود و غالبا به عنوان مکملی برای فیلتر هپا شناخته میشود. فعال سازی زغال سنگ معمولا در اتمسفر هوا ، CO2 یا بخار در دامنه دمایی 800 تا 900 رتبه سانتیگراد انجام می شود. آزمایش اهمیت به جهت کربن فعال همین میباشد که چقدر خاصیت خود را پس از ماه ها به کار گیری و به کارگیری مجدد حفظ میکند. به کارگیری زیادی می شود. قرص کربن اکتیو بدلیل سطح ویژه بالایی که دارد، توان جذب متعددی دارد و میتواند بخش اعظمی از سموم درون معده و مسیر گوارشی را به خویش جذب کرده و در نتیجه در مسمومیت های گوارشی فراوان آیتم استعمال است.

ایندکسر